Medlemsvilkår

Medlemskap

For at alle skal trives som medlem, har vi utarbeidet noen generelle medlemsvilkår.

GENERELLE VILKÅR FOR MEDLEMSKAP I SPENST

Vilkårene er standard for kjeden, men det lokale senteret har mulighet til å legge ved enkelte særskilte vilkår for visse tjenester og visse tilbud. 

1. RETTIGHETER OG PLIKTER

Spenst skal tilrettelegge et godt treningstilbud og holde apparater og utstyr i best mulig stand. Spenst skal etterstrebe et sundt og inspirerende treningsmiljø. Spenst fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i senteret, med mindre senteret har opptrådt uaktsomt. Spenst vil kunne foreta adgangs-kontroll og sjekke og kreve kopi av ID på rabatterte medlemskap om nødvendig, for å påse at man har riktige betingelser.

Det er påbudt med rene innesko, overdel som dekker mage/rygg og bruk av håndkle på alle apparater. Alt utstyr skal settes ryddig tilbake på plass.  Medlemmet plikter å forlate senteret senest ved stengetidspunktet. Medlemmet plikter å ikke oppbevare eiendeler i garderobeskap utover treningstiden.

Medlemmet skal registrere seg ved ankomst før hver trening. Medlemmet forplikter seg til å følge den til enhver tid gjeldende trivsels- og smittevernregler, og anvisninger gitt av personalet. Personer under 18 år som ønsker å bli medlem i Spenst trenger foresattes oppmøte og signatur ved innmelding.  Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å trene. Det er regler for bruk av alt utstyr som max kroppsvekt, max vektbelastning på stenger og utstyr og slynger, og du plikter å sikkerhetsteste utstyr før bruk. Medlemmer må selv sørge for å få opplæring av personalet i bruk av alt treningsutstyr ved behov, sikkerhetskrav på alt utstyr og forsvarlig bruk av utstyr/anlegg i alle rom, før trening kan starte opp.

Ditt medlemskapet er personlig og kan ikke disponeres av andre. Medlemmet er ansvarlig for å oppgi ny adresse ved flytting. Medlemmet er ansvarlig for ikke å bruke dopingpreparater som fremkommer av særskilt dopingliste for treningssentre. Bruk av dopingpreparater er kriminalisert jf. legemiddelloven § 24a, og slik bruk kan bli politianmeldt. Kontakt senteret for rutiner/regler ved dopingkontroll ved begrunnet mistanke. Spenst vil foreta adgangskontroll og kreve kopi av ID, for å påse at man har riktige betingelser og gyldig medlemskap.

Familiemedlemskap
Barn under 16 år kan kun trene sammen med foresatt. Foresatt og barn, som begge må være Spenst medlem, må trene sammen hele tiden, og ankomme senteret og forlater senteret samtidig. Foresatt er ansvarlig for at Sikkerhetsregler og Trivselsregler følges. Det er ikke tillatt å låne ut medlemskort til sitt barn.

Les våre sikkerhetsregler

Les våre trivsel og smitteverns regler

Foresatte plikter å informere barn/ungdom om alt i denne kontrakt, og påse at barn/ungdom er forsvarlig opplært til bruk av utstyr og anlegg.

Det er ulovlig å slippe inn andre medlemmer og ikke medlemmer-når senteret er ubetjent. Slike forhold vil Politianmeldes, bøtlegges og ansvarlig medlem utestenges.

2.  SPENST FORDELSKLUBB

Spenst har en fordelsklubb som gir medlemmer gode rabatter ved kjøp av varer og tjenester fra Spenst og hos våre samarbeidspartnere. Fordelsklubben er GRATIS og tilgjengelig for alle. Medlemmer som trener på Spenst får bedre rabatter og betingelser enn de som ikke er medlem på treningssenteret. Se våre privatepolicy regler på spenst.no. knyttet til Spenst Fordelsklubb. Som medlem samtykker du i at Spenst kan sende deg trenings tips, medlemsinformasjon, gode tilbud og relevant informasjon via push varsel, SMS og/eller e-post. Du velger selv i hvilke kanal du ønsker å bli kontaktet. SMS kan kun sendes til mobilabonnement som er tilknyttet det norske mobilnettet. For å bli medlem må du være over 16 år og ha adresse i Norge. Som medlem i Spenst Fordelsklubb, samtykker du i at Spenst kan lagre person og kjøpsopplysninger om deg som grunnlag for medlemstilbud. Du kan når som helst avslutte fordelsprogrammet. Dette kan gjøres via www.spenst.no, via e-post, kodeord (Send Spenst STOPP til 2173) eller ved å kontakte kundeservice på post@spenst.no. Fordelsklubb avtalen gjelder inntil den sies opp av en av partene.

3. SPENST BELØNNINGSPROGRAM

Vårt belønningsprogram er like unikt som det er enkelt. Det inneholder små oppmuntringer og belønninger underveis til gode treningsvaner. Vi anbefaler alle våre treningsmedlemmer å aktivere belønningsprogrammet som er gratis og helt uforpliktende, med fare for å være både motiverende og engasjerende. For å aktivere belønningsprogrammet må man ha et medlemsnummer på Spenst. Vi loggfører dine treningsbesøk. I tillegg kan du via treningsappen Strava få ekstra oppsparing av poeng. Du vil finne din oppsparing av poeng og informasjon under Min side. Vi har integrert noen av våre elektroniske quiz, konkurranser og aktiviteter i vårt belønningsprogram, slik at du vil få litt ekstra oppsparing av poeng i programmet om du deltar på disse.

4. FORCE MAJEURE

Skulle det oppstå en situasjon som gjør det umulig for Spenst å oppfylle sine forpliktelser i forbindelse med uttak av rabatter eller kjøp av produkter/tjenester, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure, opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer.

5. DATASIKKERHET OG BRUK I DIREKTEMARKEDSFØRING

Den ansvarlige databehandleren er Spenst. Spenst lagrer, prosesserer og benytter dine personlige data, som navn, adresse, e-post og mobilnummer for å kunne verifisere ditt mobilnummer, sende tilbud og kontakte deg i forbindelse med ditt medlemskap i fordelsprogrammet. Ved å samtykke til elektronisk kommunikasjon (push/SMS/e-post) i Fordelsklubben via registreringsskjema, samtykker du til at Spenst kan samle, prosessere og benytte dine personlige data til direktemarkedsføring, som utsendelse av medlemsinformasjon, trenings tips, rabattkoder, individuelle spesialtilbud og relevant informasjon rundt kampanjer og spesialtilbud. Denne kommunikasjonen vil bli brukt utelukkende til å gi deg bedre service, tilbud og en bedre kjøpsopplevelse hos oss i Spenst. Din personlige data vil ikke bli gitt videre til tredjeparter. Du har rett til å bli informert om dine personlige data som er lagret hos Spenst, uavhengig av hvordan det har blitt lagret. Du har mulighet til å kreve dine data slettet fra fordelsklubben til enhver tid.

Har du spørsmål om fordelsklubben? Send gjerne en e-post til vår kundeservice post@spenst.no eller ring oss.

6. BETALING OG FRYS AV MEDLEMSKAP

Den månedlige medlemsavgiften forfaller løpende til avtalt tidspunkt, med unntaksvis ved oppstart og utmelding, hvor særskilte og lokale vilkår gjelder. Medlemskapet kan fryses. Det enkelte medlemskapet har regler for dette. De normale grunnene for frys er sykdom, svangerskap/graviditet, militærtjeneste eller andre spesielle forhold som forhindrer trening på Spenst. Du må selv innlevere skriftlig frys skjema, og sørge for å få det godkjent skriftlig av Spenst Fetsund. I frys skjema søknad må du skrive når frys ønskes startet opp, og når frys periode skal stoppes. Du vil ikke få ytterligere informasjon om når medlemskapet startes opp igjen etter frysperioden er over.

Frys søknad må innleveres 1 måned før man ønsker frys.                                                                                   eks: Frys for Mai må søkes om før 1. April 

Frys av kontraktsperioden gjelder minimum 1 og maks 12 måneder og kun hele måneder. For de tilfeller hvor Medlemmet er underlagt bindingstid, vil denne forlenges med det antall dager som er fastsatt i innvilget vedtak om frys.

Ved avtalegiro som betalingsform

Avtalegiro er en betalingsform hvor avtalt månedlig treningsavgift belastes medlemmets konto rundt den 20. i hver mnd. Avtalegirokontrakten er løpende, til en av partene sier opp avtalen. Medlemmet forplikter seg til å ha dekning på sin konto. Dersom den mnd. treningsavgiften ikke blir belastet grunnet manglende dekning, vil det bli lagt til en til enhver tid gjeldende påminnelse/fakturagebyr. Hvis avtalegiro fullmakten blir slettet i kontraktsperioden, vil resterende måneder forfalle til betaling. Ved fakturering tilkommer det et fakturagebyr. Særskilte og lokale vilkår gjelder i forhold til betaling ved oppstart og utmelding. Særskilte vilkår er tilgjengelig på lokalt senter.

7. BEDRIFT, FORENING OG LAG

Medlemskapet følger medlemmet. Om medlemmet har en bedriftsavtale og arbeidsforholdet opphører, overføres medlemskapet automatisk til ordinær medlemskapspris. 

8. AVTALEGIRO

Medlemmet er selv ansvarlig for at AvtaleGiro avtalen er gyldig og aktiv. Ved endring av bankkonto, må medlemmet sikre at trekk går fra riktig konto. Medlemmet betaler treningsavgiften uavhengig av treningsmengde. Etter bindingstidens utløp, løper avtalen til den sies opp av en av partene. 

9. PRISENDRING OG PRISJUSTERING

Spenst forbeholder seg retten til å årlig prisjustere løpende avtaler i henhold til konsumprisindeksen uten forutgående varsling. 

10. OPPSIGELSE

Oppsigelsestiden er en -1- måned regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt skriftlig pr epost til fetsund@spenst.no. Oppsigelse bør skje skriftlig via e-post slik at den kan dokumenteres av begge parter. Kunden står selv ansvarlig for at oppsigelsen pr epost blir motatt og skal alltid motta bekreftelse innen 7 virkedager. Har du ikke motatt bekreftelse må du ta kontakt med senteret.

11. UTESTENGING

Brudd på Spenst sine interne retningslinjer medfører utestengelse eller oppsigelse av medlemskapet med umiddelbar virkning. Brudd er tyveri fra senteret eller medlemmer. Brudd er helsemessig tilstand som medfører skader av tilbudet. Brudd er medlemmer som opptrer mot Spenst sine interesser og formål. Brudd er truende oppførsel ovenfor medlemmer og ansatte. Brudd er stadig manglende betaling og betalingsproblemer. Brudd er hærverk på Spenst sine lokaler og eiendeler. Brudd er å slippe inn mennesker som ikke er medlemmer under nøkkelkorttider. Brudd er når man ikke overholder trivselsreglene etter anmodning fra ansatte.

12. KJØP AV MEDLEMSKAP UTENFOR VANLIG SALGSSTED

Angrerettloven §10 gir 14 dager ubetinget angrerett.

13. OPPHØR

Det lokale senteret er ansvarlig for refusjon av forskuddsbetalt medlemskap, dersom lisens mellom kjededriver og kjedeeier opphører i kontraktstiden til medlemmet.

14. TVIST

Tvister mellom medlemmet og Spenst skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke føre frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for det lokale verneting/domstol.
 

 

Kontaktpersoner

Eirin Bolle
Se e-post