1. RETTIGHETER OG PLIKTER


Styrkerommet skal tilrettelegge for et godt treningstilbud og holde apparater og utstyr i best mulig stand.
Styrkerommet/Spenst  skal etterstreber et sunt og inspirerende treningsmiljø.
Styrkerommet / Spenst fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i Styrkerommet, med mindre Styrkerommet har opptrådt uaktsomt. Styrkerommet kan ikke holdes ansvarlig for skade på person eller ting, om utstyr likevel skulle ryke tross overholdt serviceansvar, såfremt
senteret ikke har opptrådt uaktsomt.
Styrkerommet/ Spenst vil foreta adgangskontroll og kreve kopi av ID, for å påse at man har riktige betingelser og gyldig medlemskap.
Styrkerommet/ Spenst kan ikke alltid garantere plass på medlemmets valg av treningsaktiviteter, tjenester eller tilbud der deltaker antallet eller tilgangen er begrenset. Styrkerommet / Spenst kan tilpasse tilbudet og åpningstidene i samsvar med medlemmenes etterspørsel, samt holde stengt eller redusere tilbudet i forbindelse
med ferier, helligdager, vedlikeholdsarbeid eller andre årsaker som gjør deler av eller hele senteret utilgjengelig.

Medlemmetplikter å registrere seg med gyldig medlemskort i kortleser(døråpner), og medbringe ID, ved ankomst før hver trening. Medlemmet trener på eget ansvar. Medlem plikter å sette seg inn i sikker bruk av utstyr og
anlegg før bruk, beskrevet på vår hjemmeside www.spenstfetsund.no under fanen
"Sikkerhetsregler". Medlemmet plikter å følge Trivselsregler oppslått på Styrkerommet og Medlemsvilkår gjeldende denne avtale. Medlemmet forplikter seg til erstatningsansvar ved uforsvarlig opptreden/ bruk av senterets utstyr og anlegg. Medlemmet plikter selv å stå ansvarlig ved personskade. Medlemmet plikter selv å
dekke tap eller skade på egne eiendeler.


Det er påbudt med rene innesko, Overdel som dekker mage og rydd samt bruk av håndkle på apparater. Alt utstyr skal settes ryddig tilbake på plass. Medlemmet plikter å forlate senteret senest ved stengetidspunktet. Medlemmet plikter å ikke oppbevare eiendeler i garderobeskap utover treningstiden. Medlemmet plikter å følge anvisninger gitt av personalet for bruk av alt utstyr og anlegg. Personer under 18 år trenger foresattes oppmøte og signatur ved innmelding og når medlemskort skal hentes. Foresatte godkjenner at medlemmene 16-18 år kan trene på eget
ansvar i ubetjent Styrkerom.

Barn 13-15 har kun adgang sammen med foresatt og både barn og foresatt må være medlem av Styrkerommet og Fet il. Foresatt MÅ trene sammen med eget barn 13-15 år hele tiden, ankommer senteret og forlater senteret samtidig. Foresatt er ansvarlig for at Sikkerhetsregler og
Trivselsregler følges.
Foresatte plikter å informere barn/ungdom om alt i denne kontrakt, og påse at barn/ungdom er forsvarlig opplært til bruk av utstyr og anlegg.
Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å trene. Det er regler for bruk av alt utstyr som max kroppsvekt, max vektbelastning på stenger og utstyr og slynger, og du plikter å sikkerhetsteste utstyr før bruk.
Medlemmet må selv sørge for å få opplæring i bruk av alt treningsutstyr, sikkerhetskrav på alt utstyr og forsvarlig bruk av utstyr/anlegg i alle rom, før trening kan starte opp.
Det er ulovlig å slippe inn andre medlemmer og ikke medlemmer. Slike forhold vil Politianmeldes og bøtlegges. Kontroller utføres.
Medlemskapet er personlig og kan ikke disponeres av andre. Medlemmet er ansvarlig for å oppgi ny adresse ved
flytting. Ved tap eller ødelagt Styrkerommet medlemskort, må nytt kort kjøpes til en kortavgift på opp til NOK 100,-.

2. SPENST FORDELSKLUBB
Spenst har et fordelsprogram. Slik fungerer Spenst Friends: Det er helt gratis å melde seg inn og være medlem i Spenst Friends. Som medlem samtykker du i at Styrkerommet / Spenst kan sende deg trenings tips,
medlemsinformasjon, gode tilbud og relevant informasjon via push varsel, SMS og/eller e-post. Du velger selv i hvilke kanal du ønsker å bli kontaktet. SMS kan kun sendes til mobilabonnement som er tilknyttet det norske mobilnettet. For å bli medlem må du være over 16 år og ha adresse i Norge. Som medlem i Spenst Friends,
samtykker du i at Spenst kan lagre person og kjøpsopplysninger om deg som grunnlag for medlemskampanjer. Medlemskapet er koblet mot ditt mobilnummer som også fungerer som identifikasjon i stedet for din medlems-
ID. Spenst er ansvarlig for behandling og oppbevaring av dine personopplysninger. Spenst lagrer og behandler personopplysningene i forbindelse med statistikk, typisk som grunnlag for direktemarkedsføring. Informasjonen
du oppgir benyttes kun av Spenst til å gi deg bedre service og tilbud. Personopplysninger utleveres aldri til utenforstående. Du har rett til å få informasjon om dine personopplysninger som er lagret hos Spenst, uansett
hvordan disse er registrert. Du kan når som helst avslutte fordelsprogrammet - Spenst Friends. Dette kan gjøres via www.spenst.no, via e-post, via kodeord (Send Spenst STOPP til 2012) eller ved å kontakte kundeservice på
post@spenst.no. Det er ingen bindingstid. Etter 6 uker vil alle dine personopplysninger bli slettet. Spenst forbeholder seg retten til å fravike dette punktet ved forsøk på svindel. Som medlem er du selv ansvarlig for å
informere om endringer i kontaktinformasjon - som navn, adresse, mobilnr. og e-post. Spenst kan gjøre endringer i vilkårene for fordelsprogrammet - Spenst Friends. Endringene i vilkårene varsles til medlemmer senest 6 uker før
endringene trer i kraft. Fordelsprogram Spenst Friends avtalen gjelder inntil den sies opp av en av partene. Fordelsprogrammet markedsføres på www.spenst.no og egen App. Medlemmer vil ha et elektronisk medlemskort via app. som viser at de har rettighet på avtalene via appen.


3. FORCE MAJEURE

Skulle det oppstå en situasjon som gjør det umulig for Spenst å oppfylle sine forpliktelser iforbindelse med uttak av bonus, rabatter eller kjøp av produkter/tjenester, og som etter vanlige kjøpsrettslige
regler regnes som Force Majeure, opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer.


4. DATASIKKERHET OG BRUK I DIREKTEMARKEDSFØRING

Den ansvarlige databehandleren er Spenst. Spenst lagrer, prosesserer og benytter dine personlige data, som navn, adresse, epost og mobilnummer for å kunne
verifisere ditt mobilnummer, sende tilbud og kontakte deg i forbindelse med ditt medlemskap i fordelsprogrammet- Spenst Friends. Ved å samtykke til elektronisk kommunikasjon (push/SMS/e-post) i Spenst Friends via registreringsskjema, samtykker du til at Spenst kan samle, prosessere og benytte dine personlige data
til direktemarkedsføring, som utsendelse av medlemsinformasjon, trenings tips, rabattkoder, individuelle spesialtilbud og relevant informasjon rundt kampanjer og spesialtilbud. Denne kommunikasjonen vil bli brukt utelukkende til å gi deg bedre service, tilbud og en bedre kjøpsopplevelse hos oss i Spenst. Din personlige data vil
ikke bli gitt videre til tredjeparter. Du har rett til å bli informert om dine personlige data som er lagret hos Spenst, uavhengig av hvordan det har blitt lagret. Du har mulighet til å kreve dine data slettet fra fordelsprogrammet -
Spenst Friends til enhver tid. Har du spørsmål om fordelsprogrammet Spenst Friends? Send gjerne en e-post til
vår kundeservice post@spenst.no eller fetsund@spenst.no.


5. BETALING OG FRYS AV MEDLEMSKAP

Den månedlige medlemsavgiften forfaller løpende til avtalt tidspunkt,
med unntaksvis ved oppstart og utmelding, hvor særskilte og lokale vilkår gjelder. Medlemskapet kan fryses. Det enkelte medlemskapet har regler for dette. De normale grunnene for frys er sykdom, svangerskap/graviditet, militærtjeneste eller andre spesielle forhold som forhindrer trening på Spenst. Det gis ikke frys eller fritak for
betaling ved ferieavvikling. Frys av kontraktsperioden gjelder minimum 1 og maks 12 måneder. De første 12 mnd. varighet på medlemskapet forskyves med like mange mnd. som det gis fritak for. Særskilte og lokale vilkår gjelder for frys- eller pausegebyr.
Du må selv innlevere skriftlig frys skjema, og sørge for å få det godkjent skriftlig av Spenst Fetsund via epost eller oppmøte i betjent tid. I søknaden må du skrive når frys ønskes startet opp, og når frys periode skal stoppes. Du vil ikke få ytterligere informasjon om når medlemskapet startes opp igjen etter frysperioden er over. Frys søknad må innleveres 1 måned før man ønsker frys. Frys søknad må innleveres 1 måned før man ønsker frys.
6. AVTALEGIRO

Medlemmet er selv ansvarlig for at AvtaleGiro avtalen er gyldig og aktiv og med riktig beløpsgrense. Avtalen kan aktiveres direkte fra våre hjemmesider eller www.spenstfetsund.no eller www.fetil.no . Vi sender ut purre sms
dersom månedsavgiften ikke lar seg trekke. Om avgiften ikke betales omgående vil den bli sendt til vårt inkassofirma for inndrivelse, og det blir belastet gebyrer etter norsk lovverk. Ved endring av bankkonto, må medlemmet sørge for at bankforbindelse trekker månedlig AvtaleGiro beløp fra riktig konto. Det betales treningsavgift for den første månedene ved oppstart av medlemskapet. I enkelte tilfeller
belastet innmeldingsavgift og adm.avgift dersom det er oppgitt i medlemskapet. Medlemmet betaler treningsavgift avhengig av ønsket medlemskap.
Ved spørsmål rundt betaling / trekk /avtalegiro: kontakt oss kun pr e-post pga dokumenterbarheten. Medlemskap gjelder fra innmeldingsdato og i det antall bindende måneder oppgitt på medlemskapstypen du velger. Etter bindingstidens utløp, går alle medlemskap automatisk over til et løpende avtale forhold, dersom medlemmet
ikke selv sier opp avtalen.

Avtalegiro er en betalingsform hvor avtalt månedlig treningsavgift belastes
medlemmets konto rundt den 20. i hver mnd. Avtalegirokontrakten er løpende, til en av partene sier opp avtalen. Medlemmet forplikter seg til å ha dekning på sin konto. Dersom den mnd. treningsavgiften ikke blir belastet
grunnet manglende dekning, vil det bli lagt til en til enhver tid gjeldende påminnelse/fakturagebyr. Hvis avtalegiro fullmakten blir slettet i kontraktsperioden, vil resterende måneder forfalle til betaling. Ved fakturering tilkommer
det et fakturagebyr. Særskilte og lokale vilkår gjelder i forhold til betaling ved oppstart og utmelding. Særskilte vilkår er tilgjengelig på lokalt senter.


7. BEDRIFT, FORENING OG LAG


Ved avtaler med bedrift, foreninger og lag, vil medlemmets treningsavgift til en hver tid være avtalens gjeldende pris. Ved overgang fra ordinær avtale til bedriftsavtale tegner medlemmet seg for minimum 12 nye betalende
måneder. Medlemskapet følger medlemmet. Om medlemmet har en bedriftsavtale og arbeidsforholdet til den aktuelle bedriften opphører, overføres medlemskapet automatisk til ordinært medlemskap. Medlemmet plikter å skriftlig informere Spenst Fetsund om bedriftsavtale inngås. Medlemmet plikter selv å påse
at riktig bedriftsavtale og pris er gyldig til en hver tid.


8. PRISENDRING OG PRISJUSTERING

Ved tegning av avtalegiro medlemskap vil det ikke forekomme noen prisjustering
så lenge du er i bindingstid. Så sant medlemmet selv ikke har endret avtalen.
Styrkerommet / Spenst forbeholder seg retten til årlig pris-justering av løpende avtaler i henhold til konsumprisindeksen uten forutgående varsling.


9. OPPSIGELSE


Alle medlemskap vil fornye seg automatisk etter bindingstiden, og det sendes ut faktura/betalingsinformasjon om kunde ikke har godkjent avtalegiro i forkant av neste treningsperiode. Dette gjelder alle medlemskap, også de
uten bindingstid som er på avtalegirotrekk. Det er en - 1 - måneds oppsigelsestid på alle medlemskap. Skal
kontrakten opphøre etter bindingstiden på feks 1 (en) eller 12 (tolv) mnd ordinær medlemskap, så må oppsigelsen skje innen utløpet av måned 1 eller innen utløpet av måned 11. Medlemmet er selv ansvarlig for å gi beskjed skriftlig pr mail om han/hun ikke ønsker å fornye medlemskapet sitt i rett tid.
Oppsigelsen sendes skriftlig via e-post til fetsund@spenst.no, da oppsigelsen må kunne dokumenteres av begge parter. Ved oppsigelse er medlemmet selv ansvarlig for å ta kontakt med banken for å si opp avtalegiro/trekk i
bank. Oppsigelsen sendes skriftlig via e-post til fetsund@spenst.no, da oppsigelsen må kunne dokumenteres av begge parter. Ved oppsigelse er medlemmet selv ansvarlig for å ta kontakt med banken for å si opp avtalegiro/trekk i
bank. Styrkerommet / Spenst Fetsund kan ikke garantere tilbakebetaling om dette ansvaret eventuelt ikke skulle bli fulgt opp av medlemmet. Ved spørsmål rundt betaling / trekk /avtalegiro: kontakt oss kun pr epost pga dokumenterbarheten.


10. UTESTENGING AV MEDLEM


Styrkerommet / Spenst forbeholder seg retten til å si opp medlemsavtalen med medlemmet dersom medlemmet foretar vesentlig brudd på Styrkerommet / Spenst´ interne retningslinjer: tyveri fra senteret eller medlemmene, helsemessig tilstand som kan ta skade av Styrkerommet / Spenst´ tilbud eller på en eller annen måte opptrer mot
Styrkerommet / Spenst´ interesser og formål, opptrer truende overfor øvrige medlemmer eller ansatte. Hærverk på lokaler og eiendeler. Ved inkassosaker og stadig betalingsproblemer eller ikke overholder trivselsreglene etter
anmodning fra de ansatte. Brudd er oså å slippe inn mennesker som ikke er medlemmer.


11. VED KJØP AV MEDLEMSKAP UTENFOR VANLIG SALGSSTED


Ved fjernsalg og salg utenfor utsalgssted gjelder angrerettloven § 10. Angrerettloven gir 14 dager ubetinget angrerett.


12. VED OPPHØR ELLER INNDRAGELSE AV SPENST LISENS


Dersom lisensen for kjededrift mellom Spenst Norge og et Spenst senter blir inndratt eller opphører i kontraktstiden til medlemmet, er det lokale Spenst senter ansvarlig for refusjon av forskuddsbetalt medlemskap. Tilbys det videre drift i samme lokaler med eksisterende eller nye eiere, da under nytt konsept, vil medlemmet få
tilbud om vederlagsfritt overflytting av medlemskapet. Gjenstående kontraktstid fra medlemskapet hos avviklet Spenst senter, overføres direkte til medlemskapet på nytt senter. Dersom medlem med kontantavtale ikke ønsker
overflytting av medlemskapet, er det lokale Spenst senter ansvarlig for refusjon av forskuddsbetalt medlemskap.


13. TVIST


Tvister mellom medlemmet og Styrkerommet / Spenst skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for det lokale verneting/domstol.


14. Antidoping


Styrkerommet / Spenst har inngått avtale om Rent senter med Antidoping Norge fordi vi ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø på våre treningssentra. Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant våre kunder.
Som medlem av Spenst tar jeg avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen som gir Spenst rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Jeg forplikter meg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Jeg er
kjent med at lista til enhver tid kan finnes på www.rentsenter.no
Styrkerommet / Spenst har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll. Der senteret registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler er jeg innforstått med at jeg vil bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil jeg bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter meg til å avgi dopingprøve
mens jeg befinner meg på treningssenteret dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk. Dersom jeg ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av min medlemsavtale, og Spenst har anledning til å heve treningsavtalen.
Med ikraftsettelse fra 1.juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven, § 24 a. Bruk av - eller mistanke om bruk av dopingmidler på Spenst kan bli politianmeldt.


15. KOMBIMEDLEMSKAP

Medlemskap i Styrkerommet og kombinasjons medlemskap med tilgang til Spenst Fetsund og Styrkerommet Eika Fet Arena: Samme avtalevilkår som nevnt i denne avtale gjelder. Styrkerommet er ubetjent, 16 års aldersgrense om det skal trenes uten foresatt, og med egne åpningstider og trivseslregler oppslått i Styrkerommet
ref beskrivelse under de enkelte medlemskap på vår hjemmeside og Fet IL sin hjemmeside www.fetil.no.